استراتژی حمله هوشمند
۹ آذر, ۱۳۹۳

...

با این استراتژی به صورت هوشمند منابع را شناسایی کرده وبه آنها حمله می کند

Comments
۰ Comments