استراتژی حمله خطی
۹ آذر, ۱۳۹۳

...

در این استراتژی روبات نیروها را درکنار هم و بر روی لبه کناری نقشه پیاده کرده اما می توان برای یک نوع خاصی از نیرو مانند جاینت ها میزان پراکندگی را افزایش داده تا این نیرو ها در یک سمت جمع نشوند

Comments
۰ Comments