استراتژی حمله هوشمند
۱۰ آذر, ۱۳۹۳

...

با این استراتژی به صورت هوشمند منابع را شناسایی کرده وبه آنها حمله می کند

Comments
۰ Comments